Close

Waarom zou je lid worden van de uitvaartvereniging in Jistrum?

Saamhorigheid, respectvol en zonder winstbejag

Na een overlijden moet er in korte tijd veel geregeld worden en onze vereniging zorgt er samen met de uitvaartleider voor dat een uitvaart op een respectvolle wijze wordt uitgevoerd, overeenkomstig de wensen van de nabestaanden. Het moet voor de nabestaanden een troostrijke gedachte zijn dat de zorgen van uitvoering rond de uitvaart weggenomen worden. En dat alles zonder winstbejag.

Financieel voordeel

De vereniging betaald eerst alle kosten aan de dienstverleners en leveranciers. Later worden de netto bedragen in rekening gebracht, met volledige inzage in de werkelijke kosten. Lid zijn is daardoor voor een ieder interessant ook al heeft u reeds een voorziening (verzekering) getroffen. Lid zijn heeft dus ook een belangrijk financieel voordeel! Ook heeft u als lid voordeel bij het afnemen van diensten van Nijboer Uitvaartzorg: niet-leden betalen € 1945,00 en leden € 745,00. Ook worden er kortingen op bijv. kist, bloemen etc. doorberekend. Wilt u als lid van de uitvaartvereniging geen gebruik maken van Nijboer uitvaartzorg? In bepaalde gevallen, na overleg met het bestuur, keert de uitvaartvereniging wel de ledenkorting uit, minus 10% administratiekosten.

Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap betaalt u een contributie van 17,50 euro per jaar per persoon vanaf 18 jaar. Kinderen van ouders en/of verzorgers die lid zijn van onze vereniging zijn lid zonder te betalen, maar moeten wel doorgegeven worden aan de ledenadministratie. Na hun 18e verjaardag worden zij automatisch zelfstandig lid en betalen dan ook contributie. De ledenkorting geldt ook voor kinderen, maar als slechts één van beide ouders lid is bedraagt de ledenkorting de helft van de totale ledenkorting.
Bent u zelf nog in uw geboorteplaats lid maar wilt u of uw kinderen lid in Jistrum worden? Dat kan door een mail te sturen naar het bestuur via het mailadres: gedenktestervenjistrum@gmail.com

Uitvaartvereniging Jistrum is aangesloten bij de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen, hierdoor kan een overschrijving vaak eenvoudig geregeld worden.
Treedt men op oudere leeftijd toe tot de vereniging dan is voor elk jaar een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met tabelbedragen zoals vermeld in het huishoudelijk reglement, volgens Federatie Uitvaartverenigingen. (www.uitvaartfederatie.nl)
De ledenkorting is in de ledenvergadering van 2020 vastgesteld op € 700,00 op de gemaakte kosten per uitvaart (voor alle aangemelde leden ook onder de 18 jaar).

Wijzigingen

Wilt u wijzigingen in uw gezinssituatie, verhuizingen of overschrijvingen doorgeven? Dat kan ook per mail naar gedenktestervenjistrum@gmail.com

Opzeggen lidmaatschap

Wilt u, om wat voor reden dan ook, uw lidmaatschap beëindigen, dan kan dat alleen schriftelijk bij de secretaris.

Bij overlijden bellen naar Nijboer Uitvaartzorg 0512 33 14 20

Begraafplaatsen

Gemeentelijk begraafplaats aan de Schoolstraat: Gemeente Tytsjerksteradiel tel. 140511
Kerkelijke begraafplaats, kerkvoogdij PKN Jistrum: beheerbegraafplaats@pknjistrum.nl

Cluster Tytsjerksteradiel:
De uitvaartvereniging “Gedenk te Sterven” is aangesloten bij het cluster Tytsjerksteradiel. Tweemaal per jaar komen alle verenigingen samen om kennis te delen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

Voorzitter: Renee Storm 06-11647006 
Secretaris: Annalies Baarda 0512-472434
Penningmeester: Benny Bosma 06- 21212280
Ledenadministratie: Imgrid de With 0511-544527
Bestuurslid: Hennie Rozema
Ingrit Allema
06-10191435
0512-471401
Administrateur: Jannie Rottiné

0512-840059